Bút thử nước đo TDS

100,000 

  • Kiểm soát được nồng độ chất rắn hoà tan trong nước.
  • Xác nhận nước trong hồ thủy sinh của bạn an toàn.
  • Tổng chất rắn hoà tan (TDS) từ 500mg/lít = 500ppm là mức có thể sử dụng.
Danh mục: