Layout rừng kết hợp đá và tượng

800,000 1,300,000