Layout bonsai bám đá dáng đổ BS004

500,000 2,000,000