Layout bonsai bám đá dáng đổ BS005

500,000 2,000,000